Menu

Banner
Banner

 
Algemene Voorwaarden en privacy PDF Afdrukken E-mailadres

Algemene Voorwaarden

 

Bedrijfsinfo en Leveringsvoorwaarden

 

Wolvenwoud

www.wolvenwoud.nl

Email: info @ wolvenwoud.nl  (zonder spaties)

 

Kamer van Koophandel nummer: 17180155

Belastingnummer (BTW identificatie): NL001697606B89

Bankrekening: NL39 INGB 0006 3022 81 t.n.v. Wolvenwoud

 

Wolvenwoud is in principe 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via internet en email. Heeft u een vraag over een artikel aarzel dan niet om ons te mailen. Als u het artikelnummer vermeldt kunnen we u het snelste helpen.

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wolvenwoud: leverancier van goederen en diensten

Koper: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Wolvenwoud

Schriftelijk: communicatie per email of briefwisseling

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wolvenwoud.

 

1.3 Afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Wolvenwoud zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, mits de aanbieding door de koper als order wordt geaccepteerd middels een schriftelijke of mondelinge orderbevestiging. De overeenkomst is na de orderbevestiging bindend, tenzij koper schriftelijk de geplaatste order binnen 7 dagen na bevestiging annuleert. Zonder bericht van annulering zal de koopovereenkomst in stand blijven. De overeenkomst kan alleen dan ontbonden worden, wanneer de door Wolvenwoud verzonden artikelen binnen 7 dagen na aankomst van goederen aan adres van koper, geretourneerd worden volgens artikel 8.2, als Wolvenwoud zich niet houdt aan de levertijd volgens artikel 4 of op verzoek van Wolvenwoud.

 

 

Artikel 3 – prijzen/tarieven en betaling van goederen en verzending.

 

3.1 De door Wolvenwoud in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud.

 

3.2 Alle prijzen voor aangeboden artikelen en/of diensten zijn inclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 Wolvenwoud houdt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven te wijzigen. De prijswijziging geldt niet voor reeds lopende bestellingen ten tijde van de prijsverhoging.

 

3.4 Wolvenwoud hanteert vaste verzendtarieven voor Nederland. Voor internationale bestellingen gelden andere tarieven die van geval tot geval bepaald moeten worden. Wolvenwoud stelt de koper te allen tijde op de hoogte van de verzendkosten.

 

3.5 Koper dient bij bestellen zelf de ingevoerde persoons- en adresgegevens te controleren op juistheid. Wolvenwoud is nooit verantwoordelijk voor onjuist verstrekte gegevens van de koper ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

Indien een bestelling retour komt ten gevolge van foutief opgegeven verzendgegevens, is Wolvenwoud gerechtigd alle hieruit voortvloeiende extra (verzend)kosten om de bestelling alsnog correct uit te voeren, te verhalen op de koper.

 

3.6 Alle facturen zullen door de koper worden betaald overeenkomstig de in de orderbevestiging vermelde betalingscondities.

 

3.7 Door Wolvenwoud aan koper geleverde goederen blijven eigendom van Wolvenwoud tot het factuurbedrag geheel en blijvend is voldaan.

 

3.8 Indien met koper een overeenkomst conform artikel 2.1 is aangegaan, verplicht de koper zich het volledige factuurbedrag per direct te voldoen. Indien koper zich zonder opgaaf van reden of schriftelijke annulering onthoudt van de genoemde plicht, is Wolvenwoud gerechtigd toekomstige bestellingen van koper op te schorten, totdat het factuurbedrag van nog openstaande bestelling(en) is voldaan.

Indien koper het factuurbedrag in zijn geheel niet voldoet zonder opgaaf van reden of tijdige schriftelijke annulering, ontvangt koper van Wolvenwoud een eerste herinnering en een aangetekende schriftelijke aanmaning voor het in gebreke blijven van diens verplichtingen, ontstaan uit de overeenkomst welke is aangegaan met het plaatsen van een bestelling.

De kosten van de aangetekende schriftelijke waarschuwing zullen op de koper worden doorberekend middels een verhoging van het factuurbedrag.

 

3.9 Het niet reageren op eerdere waarschuwingen en schriftelijke aanmaning, leidt tot onmiddellijk inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen en kunnen worden verhaald op koper.

 

 

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

 

4.1 Vanwege het feit dat alleen artikelen worden aangeboden die op voorraad zijn zal in de regel een bestelling direct na het ontvangen van de betaling ingepakt en verzonden worden. Indien koper andere artikelen wenst of meerdere exemplaren van een artikel, zal de bestelling verzonden worden zodra alle artikelen bij Wolvenwoud beschikbaar zijn. Verder kan onderling een andere levertermijn worden afgesproken en behoudt Wolvenwoud zich het recht voor van de normale levertermijn af te wijken in geval van overmacht en in geval van een op de site aangekondigde sluitingsperiode.

 

4.2 De door Wolvenwoud eerder genoemde levertermijn zal, indien situaties als beschreven in artikel 5 zich voordoen, nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn. Bij niet tijdige levering onder normale omstandigheden, dient Wolvenwoud koper derhalve op de hoogte te stellen, waarbij Wolvenwoud alsnog een termijn van 30 dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren.

Na het overschrijden van de genoemde 2e termijn van 30 dagen is de koper gerechtigd de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en het vooruitbetaalde bedrag terug te vorderen.

 

4.3 Levering geschiedt op het tijdstip dat de goederen op voorraad zijn bij Wolvenwoud en de betaling van de koper ontvangen is.

De klant kan zelf een vervoerder naar keuze aanwijzen. Indien de kosten daarvan hoger zijn dan de standaardverzendkosten dient het verschil bijbetaald te worden.

 

4.4 Indien een verzonden bestelling na 10 dagen niet ontvangen is dient direct melding gemaakt te worden. Bij geen melding of te late melding kan geen onderzoek meer verricht worden en berust derhalve het risico bij de koper.

 

 

 

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 

5.1 Wolvenwoud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

 

5.2 Omstandigheden vermeld in artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in energie-, internet- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

5.3 In geval van tijdelijke overmacht, is Wolvenwoud gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan de maximale levertijd van 6 weken plus 30 dagen duurt, zal de koper gerechtigd zijn om de koopovereenkomst te ontbinden.

 

5.4 Koper is, behoudens het bepaalde in artikel 5.3, in geval van overmacht niet gerechtigd

direct tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen, voordat de maximale leveringstermijn is verstreken.

 

5.5 Bestellingen welke buiten schuld van Wolvenwoud tijdens verzending zijn zoekgeraakt,

zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het

zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Wolvenwoud of indien het pakket voorzien is van een traceercode. Indien 1 of meer artikelen zijn zoekgeraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Wolvenwoud gerechtigd de inkoopprijs van de artikelen op de klant te verhalen.

 

 

Artikel 6 – Risico

 

6.1 Bij verzending in een Zeker Pakket is het risico van zoekraken of beschadiging van zaken die voorwerp van overeenkomst zijn, voor risico van Wolvenwoud of vervoerder tot het moment waarop koper de goederen in ontvangst heeft genomen, zonder direct melding van schade aan vervoerder of Wolvenwoud te hebben opgegeven. Zie ook artikel 8.2 en 8.3.

 

6.2 Het risico van zoekraken of beschadiging van zaken die voorwerp van overeenkomst zijn en/of verstuurd zijn in een Basis Pakket of brievenbuspost (niet traceerbare post), gaat over op koper op moment van verzending. Wolvenwoud verplicht zich wel alle voor haar mogelijke middelen aan te wenden om de zaken uitermate zorgvuldig en veilig te verpakken en om een zoekgeraakte bestelling op te sporen.

 

6.3 Daar Wolvenwoud geen zicht heeft op internationale verzendingen van bestellingen, verstuurt zij geen vervangende artikelen voor het eerder verstuurde artikel, wat door schuld van de vervoerder in het land van de koper is zoekgreraakt. Het risico van het zoekraken van bestellingen is bij internationale bestellingen volledig en altijd voor risico van koper. Deze artikelen zullen dus geenszins worden vergoed of vervangen.

 

6.4 Het risico van zoekraken van ongefrankeerde zendingen, verstuurd door koper, welke ontstaat door het niet aannemen van dergelijke pakketten door Wolvenwoud, zie artikel 8.5, komt in zijn geheel voor risico van koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het correct versturen van retourzendingen en, in geval van zoekraken, het achterhalen van het geretourneerde pakket. Pas als het betreffende pakket op de juiste wijze bij Wolvenwoud wordt aangeboden, d.w.z. voldoende gefrankeerd en in exacte staat van ontvangst, zal Wolvenwoud financiële tegemoetkoming bieden.


 

 

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

7.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wolvenwoud geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

7.2 Wolvenwoud garandeert niet dat de aan koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aansrpaak van derden, gebaseerd op de stelling dat met een door Wolvenwoud geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

 

Artikel 8 Annuleren en retourneren.

 

8.1 Retourzendingen worden krachtens de Wet Koop op afstand, door Wolvenwoud uitsluitend en zonder opgave van reden geaccepteerd, indien de koper het product binnen 7 dagen na bezorging onbeschadigd en in originele staat op kosten van koper verstuurt.

Deze regel geldt niet voor afgeprijsde artikelen of artikelen genoemd in artikel 8.4.

Verbruiksproducten met een bederf of hygiëne risico zoals cremes, oliën en kruiden kunnen niet retour gezonden worden.

Wolvenwoud verplicht zich, na retournering en ontvangst van het voldoende gefrankeerde, onbeschadigde pakket en het zich in originele staat bevinden van het geretourneerde, het vooruitbetaalde bedrag minus de gemaakte kosten, binnen 30 dagen na ontvangstdatum retourzending, terug te storten op de rekening van koper.

 

8.2 bedenktijd en herroepingsrecht

Vanaf 13 juni 2014 heeft U als klant bij een webshop 14 dagen bedenktijd bij uw aankopen. Deze gaat in op het moment van bestelling. Bij nalevering op het moment van de laatste nalevering. Terugzendingen worden geaccepteerd indien zij nog in nieuwstaat zijn in een onbeschadigde verpakking. Uiteraard wordt lichte beschadiging vanwege het openen van de verpakking wel geaccepteerd. U moet immers het product kunnen bekijken. (Dit geldt niet bij verzegelde of blister verpakkingen van verzamelobjecten of verzegelde afsluiting van verbruiksproducten zoals gesealde verpakkingen van wierook. Deze dienen gesloten te blijven.) Verbruiksproducten met een bederf of hygiëne risico zoals cremes, oliën en kruiden kunnen niet retour gezonden worden. Bij terugzending krijgt u uw geld terug. Bij keuze voor een duurdere verzendmethode wordt de standaardmethode vergoed, bij gedeeltelijke terugzending geldt geen vergoeding. Terugzending is voor kosten van de klant. Eventuele defecten dienen nog steeds direct bij ontvangst gemeld te worden.

Bij terugzending gaarne dit formulier printen en bijvoegen:

Naam:

Adres:

Bestelnummer:

Graag maak ik voor deze bestelling gebruik van mijn bedenktijd.

Mijn rekeningnummer voor terugbetaling is:

(ondertekening)

 

8.2 Koper heeft de verplichting bij aflevering van zaken direct te onderzoeken of de levering

c.q. artikelen schadevrij zijn afgeleverd door TNT. Indien niet schadevrij, dient koper TNT direct aansprakelijk te stellen voor de schade en Wolvenwoud direct schriftelijk en in ieder geval binnen 6 uur na aflevering op de hoogte te stellen. Zowel vervoerder TNT als Wolvenwoud zullen een onderzoek starten naar de schade en de oorzaak hiervan. Tot op het moment dat genoemd onderzoek is afgerond, heeft koper geen recht op schadevergoeding tot duidelijk is welke partij oorzaak is van de schade aan de levering. Koper verplicht zich na melding van de schade aan eerdergenoemd onderzoek volledige medewerking te verlenen tot op de dag dat het onderzoek is afgerond. Indien koper geen medewerking verleent aan genoemd onderzoek, verspeelt koper het recht op schadevergoeding of enige compensatie voor de schade. Als blijkt dat de koper de schade al had kunnen constateren ten tijde van het aannemen van de levering en dit niet direct heeft gemeld aan de vervoerder, zal Wolvenwoud geen schade vergoeden, op grond van nalatigheid op controle levering. Koper kan zich dan eventueel beroepen op schadevergoeding door vervoerder TNT. Bij het door TNT afleveren van geopende doos of envelop, waardoor bij aflevering goederen van uw bestelling ontbreken, dient u TNT aansprakelijk te stellen voor diefstal van goederen. Wolvenwoud vergoedt in dit geval de ontbrekende goederen niet.

 

8.3 Indien bij aflevering van de goederen door koper onmiddellijk schade geconstateerd wordt

of koper redelijkerwijs direct bij aflevering had kunnen constateren dat de levering beschadigd werd afgeleverd door TNT, wordt van koper verwacht te handelen zoals in artikel 8.2 beschreven.

 

8.4 Artikelen die niet standaard in het assortiment zijn opgenomen en die op verzoek van de koper worden besteld en/of gemaakt, kunnen niet worden geannuleerd, geruild of teruggenomen. Deze speciaal bestelde/gemaakte artikelen moeten dus verplicht worden afgenomen. Boeken, posters, CDs en dergelijk kopieerbare artikelen worden niet teruggenomen, daar het kopiegevoelig materiaal betreft.

 

8.5 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden in geen geval geaccepteerd.

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid / communicatie

 

9.1 Wolvenwoud is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Wolvenwoud.

 

9.2 Wolvenwoud is nimmer aansprakelijk voor vertragingen of kosten welke ontstaan zijn

door onjuist verstrekte bank-, persoons- of verzendgegevens door koper, waardoor Wolvenwoud verhinderd wordt een bestelling correct uit te voeren.

 

9.3 Wolvenwoud stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van nationale post welke tijdens verzending is zoekgeraakt. Wolvenwoud stelt zich alleen aansprakelijk voor zoekgeraakte Zeker Pakketten.

 

Voor internationale bestellingen/verzendingen ligt het risico volledig bij koper, zie artikel 6.3.

 

9.4 Koper dient zich vooraf op de hoogte te stellen en gaat te allen tijde akkoord met de door Wolvenwoud gestelde leveringsvoorwaarden, alvorens een orderbevestiging te plaatsen.

 

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

 

10.1 De door koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in ons bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van koper.

Verstrekken van gegevens aan derden gebeurt uitsluitend:

• Bij niet voldoen aan betalingsvoorwaarden: Wolvenwoud zal de gegevens aan derden moeten verstrekken i.v.m. het incasseren van verschuldigde bedragen.

• Indien Wolvenwoud van rechtswege verplicht wordt om persoonsgegevens uit te geven, zal zij daar uiteraard aan moeten voldoen.

 

 

Privacy

Wij gebruiken uw informatie alleen om de betreffende bestelling te kunnen verzenden. Wij maken geen reclames of data-analyses en verstrekken onder geen beding informatie aan derden. Onze winkel gebruikt alleen technische cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site, geen andere soorten cookies. Betalingen worden verricht via een beveiligde verbinding. Wij werken niet met credit card betalingen en anderen kunnen niet op uw kosten bestellen. Ons systeem is beveiligd met diverse up-to-date beveiligingsmethoden en wordt dagelijks door IT gecontroleerd. U kunt te allen tijde uw informatie laten verwijderen of uw account opheffen.

 

 

 

Winkelwagentje
Uw mandje is momenteel leeg.

Produkt groepen

Power of Symbols zilveren sieraden en andere symboolsieraden Sieraden: kettinkjes, armbanden, ringen, hangers diversen Bedelsieraden, Power of Symbols, bedels en beads Chakra's symbols en charmas Yoga Fair Trade Eco sieraden Vikingsieraden Viking historische voorwerpen Middeleeuwse sieraden en beslag Keltische sieraden Historische Keltische sieraden Wicca sieraden, Gaia Cernunnos Pentagram Heiligen, medaillons, rozenkrans, engelen, santeria Gothic en biker sieraden Alchemy gothic sieraden en accesoires Amuletten Amuletten speciale series Edelstenen en mineralen Edelsteen sieraden Fossielen Riemgespen en riemen Gothic kleding en tassen Alternatieve kleding Alternatieve accesoires Tassen, portemonnees en money belts Altaar artikelen Altaarbeelden en -beeldjes Gothic en skulls Book of Shadows en schijfwaren Paganistische spullen: stickers buttons mokken kadootjes en meer Rituele artikelen en voorwerpen Spell kits Geluks washes poeders zepen en colognes Kaarsenhouder en kaarsendover Kaarsen Wierookhouders Wierook Smudging Sjamanistische rookmiddelen Kruiden Thee Magische olie en parfum Etherische oliën - aromatherapie Aromatherapie accesoires Basis materialen en werktuigen, vijzels Kristallen bol, zwarte spiegel en zienerskom Pendelen Runen en heksenrunen Tarot en kaarten Waarzeggen - Ouija bord en diversen Spiegels Doosjes en kistjes Buidels en buideltjes Wandhangers Kristallen Magneten Vlaggen Boeken almanac agenda Pagan posters A4 Kunstprenten Wenskaarten Yule kaarten agenda Fantasy Tibetaans en Boeddhisme Feng shui en Chinees Hindoeïsme en India artikelen Oosters diversen Amerikaans Indiaans Kadootjes in diverse prijsklassen Liefde en romantiek Dryad Design sieraden beelden en wandhangers- Paul Borda Informatie, geschiedenis en spreuken free spells Pagan roots forum Sleutelhangers

Nieuwe produkten

Het geheim van Zwarte Piet en de Mariagodin
Het geheim van Zwarte Piet en de Mariagodin
€45.00raven wandhangertje
raven wandhangertje
€7.50
€4.95
U bespaart: €2.55raven wandhangertje
raven wandhangertje
€7.50
€4.95
U bespaart: €2.55Meer Magische Mens
Meer Magische Mens
€39.95De Magische Mens - driedelige serie
De Magische Mens - driedelige serie
€99.00De Magische Mens - driedelige serie
De Magische Mens - driedelige serie
€99.00De Magische Mens - driedelige serie
De Magische Mens - driedelige serie
€99.00Forum